FUJI XEROX 原廠碳粉匣

34 products found

Fuji Xerox
CT203108
Fuji Xerox P375d/M375z標準容量碳粉匣 (4K)
$ 3600  元
Fuji Xerox
CT203109
Fuji Xerox P375d/M375z高容量碳粉匣 (12K)
$ 5800  元
FUJIFILM
CT351174原廠感光鼓
FUJIFILM原廠感光鼓 適用:M375z/P375d/P375dw
$ 4300  元
CP305d/CM305df
EL300823加熱器
Fuji Xerox CP305d/CM305df 輾壓加熱器 / 定著組/ 熔著部組件
$ 3600  元
Fuji Xerox
EL500293 廢粉盒
CP315dw/CM315z原廠廢碳粉收集匣EL500293
$ 1190  元
Fuji Xerox
Fuji Xerox CT201919
P255dw/M255z雙包裝黑色原廠標準容量碳粉匣
$ 4410  元
P355d/M355df
Fuji Xerox CT201938
P355d/M355df高容量碳粉匣(10K)
$ 4200  元
Fuji Xerox
Fuji Xerox CT202330
P225d/P265dw/M225dw黑色原廠高容量碳粉匣
$ 2100  元
Fuji Xerox
Fuji Xerox CT202330 (1)
m225z/m265z黑色原廠高容量碳粉匣
$ 2100  元